Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Ne zamudite.....

Ne zamudite.....

SEMINARJI
INDIVIDUALNI SEMINARJI PO MERI VAŠEGA PODJETJA - teh seminarjev ne objavljamo. Če želite tudi vi individualen seminar za vaše podjetje nam pišite na info@iro.si ali preko kontaktnega obrazca.


NOVA SPREJETA ZAKONODAJA 

(do Ur. l. RS, št. 40/16)

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, Ur. l. RS, št. 39/16

(POZOR! Pomembna novost glede izdajanja računov.)


Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2016, Ur. l. RS, 104/15

Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije, Ur. l. RS, 107/15

Znesek minimalne plače, Ur. l. RS; št. 6/16

Stališče 2 – Pregled poročila o odnosih do povezanih družb, Ur. l. RS; št. 23/16

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G), Ur. l. RS, št. 27/16

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine,  Ur. l. RS, št. 38/16

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, Ur. l. RS, št. 40/16Slovenski računovodski standardi (2016), Ur. l. RS, št. 95/15

Sklep o razveljavitvi SRS 38 (2006), Ur. l. RS, št. 98/15

Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, Ur. l. Rs, št. 101/15

Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov, Ur. l. RS, št. 100/15

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Ur. l. RS, št. 100/15

Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, Ur. l. RS, št. 100/15

Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, Ur. l. RS, št. 100/15

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B), Ur. l. RS, št. 102/15


Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači (ZMinP-A), Ur. l. RS, št. 92/15 

(Sprememba: v minimalno plačo se ne vštevajo; dodatek za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo, dodatek za delo na praznike in dela proste dni po zakonu. Minimalna plača se začne obračunavati s tem zakonom za plačo dela, opreavljenega od 1.1.2016.)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1I), Ur. l. RS, št. 90/15

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I), Ur. l. RS, št. 91/15

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Ur. l. RS, št. 92/15

Zakon o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-D), Ur. l. RS. Št. 90/15

 Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov, Ur. l. RS, št. 75/15

Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2M), Ur. l. RS, št. 82/15


Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), Ur. l. RS, št. 57/15

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov, Ur. l. RS, št. 60/15


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), Ur. l. RS, št. 55/15


Zakon o dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2L), Ur. l. RS, št. 23/15

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, Ur. l. RS, št. 39/15

Zakon o spremembah Zakona o trgovini (ZT-1A), Ur. l. RS, št. 47/15


Zakon o dopolnitvi Zakona o dohodnini (ZDoh-2O), Ur. l. RS, št. 23/15

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2P), Ur. l. RS, št. 55/15


   
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah, Ur. l. RS, št. 43/14
 • Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, Ur. l. RS, št. 45/14
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-F), Ur. l. RS, št. 46/14
 • Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-S), Ur. l. RS, št. 50/14
 • Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2N), Ur. l. RS, št. 50/14
 • Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K), Ur. l. RS, št. 50/14
 • Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine, Ur. l. RS, št. 52/14
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J), Ur. l. RS, št. 53/14
 • Odločba o razveljavitvi 1. točke prvega odstavka 258. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, Ur. l. RS, št. 58/14 


 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZPDZC-1), Ur. l. RS, št. 32/14, 
 • Stališče 5 - Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje, Ur. l. RS, št. 33/14, 
 • Stališče 9 - Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Ur. l. RS, št. 33/14.


 • Sklep o prenehanju uporabe Pojasnila 1 k SRS 10 (2006) - Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade, Ur. l. RS, št. 24/14 (opomba: Pojasnilo 1 se preneha uporabljati za poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2014 ali kasneje)
 • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIP-UPB8), Ur. l. RS, št. 13/14,
 • Zakon o inšpekciji dela (ZID-1), Ur. l. RS, št. 18/14,
 • Slovenski poslovnofinančni standard 7 - Pregled poročil ocenjevalca vrednosti, Ur. l. RS, št. 13/14
 • Navodilo 1 - Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah za zavarovalno posojanje ter sestava, vsebina in oblika poročila o oceni vrednosti, Ur. l. RS, št. 18/14


 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP-F), Ur. l. RS, št. 110/13
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost, Ur. l. RS, št. 109/13
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, Ur. l. RS, št. 108/13 
 • Višina predpisane mere zamudnih obresti, Ur. l. RS, št. 1/14
 • Znesek minimalne plače, Ur. l. RS, št. 1/14


 • Zakon o dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-G); Ur. l. RS, št. 101/13 
 • Slovenski poslovno finančni standardi (od 1 do 6 - podrobnejša specifikacija spodaj) glede ocenjevanja vrednosti in Pojasnilo 1 - Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, Ur. l. RS, št. 106/13 


 • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Ur. l. RS, 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13
 • Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Ur. l. RS, št. 60/07, 55/13
 • Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, Ur. l. RS, št. 109/13
 • Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj, Ur. l. RS, št. 138/06, 75/12
 • Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj, Ur. l. RS, št. 110/07
 • Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, Ur. l. RS, št. 109/07, 68/09
 • Pravilnik o priznani obrestni meri, Ur. l. RS, št. 141/06, 52/07
 • Pravilnik o transfernih cenah, Ur. l. RS, št. 141/06, 4/12
 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delavnega razmerja, Ur. l. RS, št. 140/06, 76/08


 • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Ur. l. RS, št. 13/11-UPB4, 32/12, 94/12, 101/13 (ZDavNepr)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2G), Ur. l. RS, št. 111/13
 • Pravilnik o izvajaju Zakona o davčnem postopku, Ur. l. RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12
 • Zakon o splošnem upravnem postopku, Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2, 105/06(ZUS-1), 126/07, 65/08, 8/10
 • Zakon o davku na bilančno vsoto bank, Ur. l. RS, št. 59/11
 • Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB_A), Ur. l. RS, št. 98/12
 • Pravilnik o obračunu davka na bilančno vsoto bank, Ur. l. RS, št. 101/11, 4/13


 • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), Ur. l. Rs, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13, 46/13(ZIPRS)
 • Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, Ur. l. RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13
 • Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2), Ur. l. RS, št. 117/06
 • Zakon o davku na finančne storitve, ZDFS, Ur. l. RS, št. 94/12
 • Pravilnik o obračunu davka na finančne storitve, Ur. l. RS, št. 7/13
 • Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV), Ur. l. RS, št. 72/06-UPB2, 9/10, 40/12(ZUJF)


 • Zakon o dohodnini (ZDoh-2), Ur. l. RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12(ZUJF), 75/12, 96/13
 • Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, Ur. l. RS, št. 109/13
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine, o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem, Ur. l. RS, št. 114/13
 • Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014, Ur. l. RS, št. 108/13
 • Uredba o določitvi dohodkov verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo, Ur. l. RS, št. 136/06
 • Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, Ur. l. RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09, 51/12
 • Zakon o davku od dobička od odsvojenih izvedenih finančnih instrumentov, Ur. l. RS, št. 65/08, 40/12(ZUJF)
 • Zakon o davku na vodna plovila (ZDVP), Ur. l. RS, št. 117/06, 40/12(ZUJF)
 • Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD), Ur. l. RS, št. 117/06
 • Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov, Ur. l. RS, št. 96/05-UPB1