Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.
NEKAJ O SPREMEMBAH ZGD-1 NA PODROČJU RAČUNOVODENJA

NEKAJ O SPREMEMBAH ZGD-1 NA PODROČJU RAČUNOVODENJA

31.8.2015

 

Nova računovodska direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.6.2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, je povzročila, da je bilo skladno z njenimi določbami spremeniti obstoječi Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Na podlagi teh zahtev, je bil v Ur. l .RS, št. 55/15 objavljen Ukaz o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), ki je na področju računovodenja prinesel nekaj sprememb in nekaj novih zahtev. Nekatere od njih omenjam v nadaljevanju.

Vrednosti za določanje velikosti družb so se spremenile. Za mikro družbe je omogočen poseben režim in v katerih primerih ga ni možno uporabiti.

Letni računovodski izkazi morajo resnično in pošteno prikazovati sredstva in obveznosti, finančno stanje in poslovni izid. Postavke v računovodskih izkazih se lahko merijo tudi po modelu revalorizacije in v takih primerih, je učinek revalorizacije izkazan kot posebna postavka kapitala, vendar se noben del revalorizacijske rezerve ne sme razdeliti niti neposredno niti posredno, razen če pomeni dejansko ustvarjen dobiček.

V BILANCI STANJA se je v postavki OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV; A. KAPITAL; IV. Revalorizacijske rezerve, doda nova podtočka V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti; dosedanja V. in VI. podtočka postaneta VI. In VII. podtočka.

V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA v delu, ki se nanaša na prikaz BILANČNEGA DOBIČKA/IZGUBOse za točko 23 doda nova točka, ki se glasi 23.a. Zmanjšanje za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja na bilančno presečni dan; točka 24 se spremeni, tako da se glasi 24. Bilančni dobiček/bilančna izguba (kot vsota čistega dobička/izgube in 20., 22., 23. in 23.a postavke). Bilančno izgubo zmanjšuje tudi sprostitev kapitalskih rezerv (21. postavka). V tretjem odstavku tega člena se kot 18. do 22. postavka izkažejo postavke iz prejšnjega odstavka.

Na podlagi sprememb računovodenja, ki jih je določil ZGD-1I, se je pripravljalec Slovenskih računovodskih standardov (SRS), Slovenski inštitut za revizijo, odločil, da sprememb ne bo zajel v obstoječih SRS (2006) temveč bo oblikoval nove SRS (2016), ki so trenutno v javni razpravi do 1.10.2015.